Rajzpályázat játékszabályzat

FACEBOOK RAJZPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA:

1. Szervező:

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Pénzes Anna (1213 Budapest, Szentmiklósi út 148.).

A Játékos:

A Szervező által meghirdetett Játékban Magyarországon lakcímmel rendelkező 6-10 éves gyermek vehet részt. Aki lerajzolja kedvenc ételét és a gondviselője a rajzot feltölti a Finom Falatok Csepel Facebook oldalára az ezzel kapcsolatos poszt alá kommentben. A Játékost a Játékban a gondviselője képviseli, a Játékosra vonatkozó szabályok a gondviselőre is értendők.

2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:

A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/etteremcsepel/) keresztül hirdeti meg.

A beküldött képeket csak a gyerekek rajzolhatják, technikai megkötés nincs. A kép nem tartalmazhat előre, vagy más által megrajzolt elemeket, nyomtatott elemeket, más rajzból felhasznált részeket.

A rajzpályázat 2019. november 11-től 2019. november 30. napjáig tart.

A rajzokra művekre lájkolással (Tetszik és Imádom gombok) lehet szavazni, a három legtöbb lájkkal (Tetszik és Imádom gombok összege) rendelkező nyereményben részesül, emellett a rajzán látható étel, amennyiben megoldható és a Játékos ebbe beleegyezik, szerepelni fog a Finom Falatok Csepel ételkínálatában.

Az eredmény kihirdetésére 2019. december 2-án kerül sor. A nyerteseket a Szervező a Finom Falatok Csepel Facebook oldalán teszi közzé. A nyertes a nyereményét kiszállítással vagy személyes átvétellel kapja meg.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2019. november 11., 8:00 óra

A Játék zárónapja: 2019. november 30., 24:00 óra

5. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. december 2., 10:00 óra

6. Nyeremény

A Szervező a Játék keretében az alábbi nyereményeket ajánlja fel:

1. helyezett: két heti gyermek menü

2. helyezett: egy heti gyermek menü

3. helyezett: napi gyermek menü

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyeremény Szervező általi kiszállítása csak Csepel és Pesterzsébet területén biztosítható, az általános ételkiszállítási rendnek megfelelően. Ezen területen kívüli Játékos a nyereményét személyesen veheti át.

Amennyiben a Játékos beleegyezik, hogy a nyertes rajzon ábrázolt étel megjelenjen az ételkínálatban, akkor az ezzel kapcsolatos felhasználási jogokat beleegyezésével térítésmentesen, időbeli és területi korlátozások nélkül átadja. A Játékos hozzájárul, hogy a konyhatechnológiai szükségszerűségeknek megfelelően kerüljön kidolgozásra a ténylegesen felkínált étel receptje. A véglegesen kidolgozott recept szerzője Pénzes Anna.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót
kizárja a játékból. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8. Adatkezelés

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Játékos téves adatszolgáltatásából (név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Finom Falatok Csepel, Pénzes Anna (1213 Budapest, Szentmiklósi út 148., továbbiakban „Adatkezelő”) a Játékos meghatározott személyes adatait (név és magyarországi kiszállítási cím) az esetleges nyeremény átadásának céljából a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a fent említett személyes adatainak kezeléséhez.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az
adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A kezelt személyes adatok köre, melyeket a Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek: név, szállítási cím.

Az Adatkezelő jogosult a Játékos személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő jogosult a Játékos fent említett személyes adatait a fent meghatározott célból a Játék végéig, illetve nyerés esetén a nyeremény átadásáig jogosult kezelni.

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos személyes adatainak megfelelő szintű védelmét biztosítják.

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék-és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően
használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
Finom Falatok Csepel Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.